Upcoming Events
home Zonal Chapters 2018-2019
South Zone
President
Dr. Nitin Kekre
nitinkekre@hotmail.com
President Elect
Past President
Dr. C.S. Ratkal
Banglore
dr.csratkal@gmail.com
Secretary
Dr. Arun Chawla                      
urologyarun@yahoo.com   
Treasurer
Council Members
Dr. George P Abraham
drgeorgepabraham@gmail.com
Dr. Avudiappan
avudaiappan1954@yahoo.co.in
Dr. Kamela Sreedhar
 
sreedhar_kammela@yahoo.com
Dr. Shivalingaiah
mshivu7@gmail.com
Ex-Officio Members
Dr. G G Laxman Prabhu
  gglaxman@gmail.com
Ginil Kumar P
  drginil@gmail.com
Secretary Elect
Dr. Chengalvarayan
  g.chengalvarayan@yahoo.co.in
West Zone
President
Dr. Lalit Shah
Raipur   
drlalitshahraipur@yahoo.in
President Elect
Dr. Anil Bradoo
  
Past President
Dr. Hemant Pathak
Mumbai   
hemantrpathak@gmail.com
Secretary
Dr. Ajay Bhandarkar
Vadodara
Treasurer
Dr. Suhas Salpekar
Nagpur  
Council Members
Dr. Prashant Bhagwat
Dr. Rohit Joshi
Ahmedabad  
Dr. Abhay Mahajan
Auragnabad  
Dr. Gaurang Shah
Mumbai  
Ex-Officio Members
Dr. Pankaj N Maheshwari
Dr. Kandarp Parekh
North Zone
President
Dr Amlesh Seth
New Delhi
amlesh.seth@gmail.com
President Elect
Dr Sudhir Kumar Rawal
New Delhi
sudhirrawal85@gmail.com
President Past
Dr. Anil Elhence
Meerut
anil@elhence.com
Secretary
Dr Anup Kumar
Delhi
anup_14k@yahoo.com
Treasurer
Dr. Vijay Bora
Agra
vijaybora@gmail.com
Treasurer Elect
Dr Nachiket Vyas
Jaipur
nachiketvyas73@gmail.com
Council Members
Dr H S Pahwa
Lucknow
pahwakgmu@yahoo.co.in
Dr Hemant Kumar Goel
hemant.doc81@gmail.com
Dr Swapan Sood
Jalandhar
swapansood@hotmail.com
Dr P P Singh
Delhi
singhpp@hotmail.com
Dr Pawan Kesarwani
pawanaiims@hotmail.com
East Zone
\
President
Dr. Arvind Agarwal
Ranchi
drarvindagarwal1@gmail.com
President Elect
Dr. Kalyan Sarkar
Past President
Dr. Dilip Kumar Pal
Kolkata
drdkpal@yahoo.co.in
Secretary
Dr. Shyam Babu Prasad
Patna
drsbpd.rniu@gmail.com
Treasurer
Dr. Pushkal Kumar Bagchi
Guwahati
pushkalkumarbagchi@rediffmail.com
Council Members
Dr. Amitabh Kumar Sinha
Patna
amitabhsinha2@yahoo.com
Dr. Somesh Janoria- Associate member
Ranchi
someshjanoria@hotmail.com
Dr. Debadarshi Rath
Bhubaneswar
debadarshi_rath@yahoo.com
Dr. G.P.Singh
Cuttack
drgpsingh.ctc@gmail.com
Dr. Sandeep Gupta
Kolkata
drsandeepgupta2009@yahoo.in
Dr. Somorendro Singh Paonam
Nambol
drsomo07@gmail.com
Dr. Amit Kumar Agarwal
Kolkata
amituro@gmail.com
Ex.Officio member
Dr. K K Panigrahy
Berahampur
kkp1000@gmail.com
Dr.Ranjan Kumar Dey
Kolkata
ranjankdey@rediffmail.com
USI Council Member East Zone
Dr.Ranjan Kumar Dey
Kolkata
ranjankdey@rediffmail.com
Dr. Muktikant Senapati
Ranchi
mksenapati1@gmail.com