Upcoming Events
home Zonal Chapters 2016-2017
South Zone
President
Dr. Mallikarjuna C
Hyderabad
mallikuro7@gmail.com
President Elect
Dr. C.S. Ratkal
Banglore
dr.csratkal@gmail.com
Past President
Dr. Krishnasamy Kannan
Tiruchirapalli
krishnasamykannan@gmail.com
Secretary
Dr. laxman Prabhu
Treasurer
Dr. H. Krishna Moorthy
Kochi
dr.moorthy65@gmail.com
Council Members
Dr. Surya Prakash V
Nellore
surya_vaddi@yahoo.com
Dr. Dilip Dhanpal C
Bengaluru
drdilipdhanpal@gmail.com
Dr. Vinod KV
Thiruvanathapuram 
vinodkvuro@gmail.com
Dr. Prabhakar M
Erode
kidneystoneindia@gmail.com
Ex-Officio Members
     
     
West Zone
President
Dr. Makarand Khochikar
Meeraj   
khochikar@gmail.com
President Elect
Dr. Hemant Pathak
Mumbai   
hemantrpathak@gmail.com
Past President
Dr. Vijay raghoji 
Solapur 
drvdraghoji@gmai.com
Secretary
Dr. Kandarp Parikh
Ahmedabad
Treasurer
Dr Pankaj N Maheshwari
Mumbai 
Council Members
Dr. Rajesh Kukreja
Indore 
Dr. T B Yuvaraja
Mumbai 
Dr. Ulhas Sathaye
Jamnagar 
Dr. Sushil Rathi
Nanded 
Ex-Officio Members
Dr. Ashish Rawandale Patil
Dhule 
Dr. Lalit Shah
Raipur 
North Zone
President
Dr. Satya Praksah Yadav
pushpanjlihospital@rediffmail.com
President Elect
Dr. Anil Elhence
Past President
Dr. Anil Goyal
Delhi
drgoyalhospital@gmail.com
Secretary
Dr. Shivam Priyadarshi
Treasurer
Dr. Subhash Yadav
meerut
drsubhashyadav@gmail.com
Council Members
Dr. Neeraj Agarwal
Dr. Atul Mittal
Dr. Shailendra Goyal
 
Dr. A K Sanwal
 
Dr. Sankhwar
 
USI Nominations
Dr. Rajeev kumar
 
Dr. Sudhir Rawal
 
East Zone
President
Dr.K.K.Panigrahy
Odisha
Kkp1000@gmail.com
President Elect
Dr. Dilip Kumar Pal
Kolkata
drdkpal@yahoo.co.in
Past President
Dr. Vijoy Kumar
Patna
drkundu@gmail.com
Secretary
Dr.Harprit Singh
Jamshedpur
dr.vijoy.kumar@gmail.com
Treasurer
Dr.Ranjan Kumar Dey
Kolkata
ranjankdey@rediffmail.com
Council Members
Dr.Khumukcham Somarendra
Manipur
drsomensingh@gmail.com
Dr.Sudish Kumar- Associate member
Patna
drsudish@yahoo.com
Dr. Sunirmal Choudhury
Hooghly
sunir09@gmail.com
Dr. G.P.Singh
Cuttack
drgpsingh.ctc@gmail.com
Dr. Sasanka Barua
Guwahati
sasankagmch@gmail.com
Dr. Subodh Kumar Das
Bhubaneshwar
skdas_1_2000@yahoo.com
Ex.Officio member
Dr.Vijoy Kumar
Patna
dr.vijoy.kumar@gmail.com
USI Council Member East Zone
Dr.Ranjan Kumar Dey
Kolkata
ranjankdey@rediffmail.com
Dr. Muktikant Senapati
Ranchi
mksenapati1@gmail.com